SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wspomaganie komputerowe badań inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wspomaganie komputerowe badań inżynierskich
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-07_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z podstawowymi metodami i narzędziami obliczeniowymi, które stosuje się w procesie projektowania inżynierskiego.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwo, podstawy informatyki

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Metody numeryczne w kontekście badań inżynierskich. Przegląd programów komputerowego wspomagania badań inżynierskich. Numeryczne rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych. Wielomiany interpolacyjne i całkowanie numeryczne. Podstawy metody elementów skończonych, ekstrema funkcjonałów. Metoda różnic skończonych. Wybrane zagadnienia jedno- i dwuwymiarowe.

 

Tematyka projektów:

Indywidualna i zespołowa realizacja projektów z wykorzystaniem metody elementów skończonych ukierunkowana na poszukiwania optymalnej postaci konstrukcyjnej wybranych obiektów technicznych przy zachowaniu ich właściwości eksploatacyjnych.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja uzyskanych rozwiązań, analiza i dyskusja nad wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Magnucki K., Szyc W. Wytrzymałość materiałów w zadaniach. Pręty, płyty i powłoki obrotowe, PWN, Warszawa-Poznań, 2000.
  2. Rakowski, Gustaw; Kacprzyk, Zbigniew. Metoda Elementów Skończonych, 2005, Warszawa
  3. Zienkiewicz, Olgierd Cecil. Metoda elementów skończonych. 1972.
  4. Orkisz, J. Metoda różnic skończonych. Metody komputerowe w mechanice ciała stałego, WN PWN, Warszawa, 1995.

Literatura uzupełniająca

  1. Kleiber M. Komputerowe metody mechaniki ciał stałych, PWN, Warszawa, 1995
  2. Malinowski M., Sąsiadek M.: Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD/CAE AutoCAD GB/PL Power Pack, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2017 11:01)