SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-14_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie problematyki inżynierii mechanicznej i inżynierii produkcji, w tym prac badawczych na stopień naukowy. Zapoznanie ich  z metodologią badań naukowych, a w szczególności w doborze tematów i sposobu ich rozwiązywania, w wyborze odpowiedniej literatury i jej właściwego wykorzystywania.  Rozwijanie samodzielności myślenia doktoranta, jego krytycyzmu i swobodnego wyrażania opinii w kwestiach naukowych na podstawie  publikacji obcojęzycznych. Rozwijanie umiejętności prawidłowego wykorzystania we własnej pracy twórczej wyników
i treści prac innych autorów. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania naukowych problemów badawczych i ich formułowania zgodnie z zasadami metodologii nauki oraz formułowania tez i hipotez naukowych; nauczenie się zasad redagowania i  prezentacji publikacji naukowych.

Wymagania wstępne

1. Wiedza: ma wiedzę na temat faktów, zasad i reguł dotyczących wybranej przez siebie dziedziny wiedzy; zna zasadnicze reguły logiki prac naukowych i badawczych; ma wiedzę na temat faktów, zasad i reguł dotyczących wybranej przez siebie dziedziny wiedzy; zna zasadnicze reguły logiki prac naukowych i badawczych;

2. Umiejętności: posiada podstawowe umiejętności dotyczące rozpoznawania i formułowania zagadnień i problemów badawczych; zna główne wymagania dotyczące metodyki badań naukowych; umie krytycznie oceniać naukową jakość pozyskiwanych informacji na drodze studiów porównawczychi procedur analitycznych,

3. Kompetencje personalne i społeczne: posiada kompetencje w zakresie rzetelnego prowadzenia badań naukowych i zna zasady obiektywnej oceny uzyskiwanych wyników badawczych; potrafi współdziałać w naukowych zespołach badawczych i uczestniczyć w szeroko rozumianej wymianie wiedzy.

Zakres tematyczny

 

 • Zapoznanie z bazami literaturowymi: Scopus, ArXiv, ADS, MathSciNet, Google Scholar, Web of Knowledge,
 • Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi i etycznymi, podstawową wiedzą dotyczącą praw autorskich oraz zasad wykorzystywania różnorodnych źródeł,
 • Zapoznanie się z wiodącymi czasopismami naukowymi, ich klasyfikacją i systemem publikacji,
 • Zapoznanie z tematami prac doktorskich wszystkich uczestników seminarium,
 • Zapoznanie się z teoretycznymi i doświadczalnymi metodami badań, związanych z tematami prac doktorskich,
 • Proces tworzenia metodyki badawczej realizacji badań naukowych.
 • Redakcja tekstów  naukowych i prac promocyjnych

 

Metody kształcenia

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w formie piętnastu 2-godzinnych spotkań. Prowadzący przedstawia reguły przygotowywania profesjonalnych prezentacji multimedialnych oraz zasady konstrukcji, przygotowywania i redakcji publikacji naukowych.

W ramach zajęć słuchacze mają za zadanie przygotować, na podstawie obcojęzycznych publikacji,   prezentacje w języku polskim i  angielskim dotyczące zagadnień związanych z realizowanym tematem pracy doktorskiej. Prezentacje te, oprócz przygotowania merytorycznego, mają również na celu wyrobienie umiejętności  formułowania i przekazywania  informacji i opinii dotyczących osiągnięć nauki i techniki w danym obszarze badań.

W trakcie poszczególnych prezentacji pozostali słuchacze mają za zadanie:

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • wskazywać wątpliwości / niejasności dotyczące prezentowanego materiału i rozwiązań,
 • wysuwać sugestie dotyczące możliwych ulepszeń i pogłębienia tematu,
 • uczestniczyć w przewidzianej po każdej prezentacji dyskusji.

Analizowane są również w formie panelu dyskusyjnego problemy dylematów związanych z wykonywaniem zawodu naukowca oraz jego roli społecznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia seminarium będzie przedstawienie prezentacji dotyczącej pracy doktorskiej oraz prezentacji na wybrany aktualny temat  i aktywne uczestnictwo w trakcie innych prezentacji,

Ocena przygotowania referatu i jego prezentacji, poziomu wiedzy związanej z tematyką, udział w dyskusji. 

Literatura podstawowa

1.Alley M., The Craft of Scientific Presentations, Springer, New York, 2003

2.Cempel C.: Nowoczesne Zagadnienia Metodologii I Filozofii Badań, Wyd. ITE, Radom 2003,

3.Czyżewska M. (red.): Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej. Wyd. WSE, Białystok 2012

4.Grabarczyk Cz.: Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich Nauk technicznych. Impuls, Kraków 2012,

5.Kłos Z. (red.): Rozprawy naukowe. Wyd. PP, 2011.

6.Kolman R.: Zdobywanie wiedzy. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.

7.Pytkowski Wacław: Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN, Warszawa 1985.

8.Mendel T.: Metodyka pisania prac doktorskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań, 2004 r. s

9.Wisłocki K.: Metodologia i redakcja prac naukowych. Wyd. PP, Poznań, 2013.

Literatura uzupełniająca

1.Monografie dotyczące wybranego tematu referatu i pracy doktorskiej uczestników warsztatów

2. Artykuły oryginalne z czasopism naukowych dotyczące wybranego tematu referatu i pracy doktorskiej uczestników warsztatów

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2017 11:01)