SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inteligentne systemy wytwarzania maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inteligentne systemy wytwarzania maszyn
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-20_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z zagadnieniami komputeryzacji w wytwarzaniu maszyn.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Systemy wytwarzania, Automatyzacja wytwarzania.

Zakres tematyczny

Współczesne konstrukcje obrabiarek CNC. Zasady monitoringu składowych układu OUPN. Zalety i wady robotyzacji. Ewolucja robotyki przemysłowej (roboty inteligentne). Roboty w różnych obszarach produkcyjnych (spawanie, obróbka ubytkowa, transportowanie między-stanowiskowe, pakowanie, etc.). Zastosowanie komputerów w procesach produkcyjnych. Systemy CIM, CAx, CAP, CAM, CAQ i inne. Systemy ba bazie dużego centralnego komputera i systemy wieloprocesowe. Powiązania podsystemów zintegrowanego wytwarzania. Zasady wdrażania i efektywność zastosowania CIM.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu.

Oceną końcową na zaliczenie przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

 

 1. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000;
 2. Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. Warszawa, WNT, 2004;
 3. Kosmol J. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. Warszawa, WNT, 2000;
 4. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Brzeziński M. (red.). Warszawa, Wyd. Placet, 2002;
 5. Pająk E. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007;
 2. Mike P. Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing. Groover, Prentice Hall, 2008;
 3. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Kasprzak T. (red.). Warszawa, Wyd. Difin, 2005;
 4. Nof S.Y. Handbook of industrial robotics. John Wiley $ Sons, 1999;
 5. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2017 11:01)