SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy technologii budowy maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy technologii budowy maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-50
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z technologii
budowy maszyn.

Wymagania wstępne

Podstawy metrologii, Techniki wytwarzania, Podstawy konstruowania elementów maszyn,

Zakres tematyczny

Rodzaje półfabrykatów, ich wybór i przygotowanie do obróbki. Rodzaje naddatków i czynniki wpływające na ich wielkość. Wielkości podstawowe w odniesieniu do naddatków. Obliczenie liczby niezbędnych operacji obróbkowych. Normatyw naddatków na obróbkę skrawania. Wyznaczenie warunków i parametrów obróbki skrawaniem. Normowanie czasu pracy. Bazy obróbkowe. Dokładność obróbki części maszyn. Czynniki wpływające na dokładność obróbki. Dokumentacja technologiczna. Podział części maszyn dla racjonalnego przeprowadzenia obróbki. Proces technologiczny typowych części maszyn.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami, czasopismami indywidualna praca studenta w opracowaniu sprawozdań na zajęcia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi
na pytania egzaminacyjne.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich sprawozdań

Literatura podstawowa

1. Feld M. „Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn.” WNT Warszawa 1994
2. Puff T. „Technologia budowy maszyn.” PWN 1977
3. Tymowski J. „ Technologia budowy maszyn.” WNT 1989

Literatura uzupełniająca

1. Przybylski W. , Barylski A., Radlak A. „ Ćwiczenia laboratoryjne z technologii maszyn.” Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1980
2. Przybylski W. „ Technologia obróbki nagniataniem.” Warszawa, WNT 1987

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 21:46)