SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo w logistyce
Kod przedmiotu 10.9-WZ-LOPD-PWLO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień z zakresu prawa w logistyce, oraz zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących prawa kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, zasad funkcjonowania przedsiębiorców i reglamentacji działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, oraz omówienie ich rodzajów.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Omówienie pojęcia prawa w logistyce, w tym gospodarczego i handlowego. Prezentacja źródeł prawa regulujących problematykę kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, omówienie klauzul umownych oraz nietypowych instrumentów służących zabezpieczaniu interesów stron, przedstawienie zasad wykonywania zobowiązań.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się z pięciu pytań otwartych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie.

Literatura podstawowa

1.     Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Walz H., Jaroszyński K., Kaszubski R., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. LexisNexis, Warszawa 2011.

2.     Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

3.     Koch A., Napierała J. (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2007.

4.     Okolski J. (red.), Prawo handlowe, PWN, Warszawa 2008.

5.     Szajkowski A. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo spółek osobowych, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1.     Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2008.

2.     Strzyczkowski K., Polskie prawo handlowe. LexisNexis, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 23:11)