SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieci logistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieci logistyczne
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-SLOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji, modelowania sieci logistycznych oraz zarządzania sieciami i ich komponentami.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Definicje sieci logistycznej. Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych. Problemy modelowania sieci logistycznej. Technologie informatyczne wspomagające modelowanie sieci. Zarządzanie siecią logistyczną. Wirtualna organizacja jako sieć logistyczna. Klastry przemysłowe a sieci logistyczne. Formowanie sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach w warunkach ograniczeń zasobowych i logistycznych. Komputerowy system planowania wirtualnych sieci produkcyjnych - eksperymenty. Planowanie przepływu materiału w sieci logistycznej z uwzględnieniem kosztów realizacji zadań produkcyjnych- metody optymalizacji i symulacji.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach (K_U06, K_W05, K_W03). Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51- 60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

 

Literatura podstawowa

1.     M. Ciesielski, Sieci logistyczne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002,

2.     Zbigniew Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. T II. Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, IliM 1999, Poznań.

3.     Camarinha-Matos L. M., Afsarmanesh H., Ollus M., Methods and tools for collaborative networked organizations, Springer Science and Business Media, 2008.

Literatura uzupełniająca

1.     Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu;

2.     Pańkowska M., Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych, Prace naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 23:25)