SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie logistyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie logistyczne
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-ZLOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest nabycie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego. Poznanie istoty, zasad, modeli, metod i technik zarządzania strategicznego. Ponadto nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji problemów i doboru odpowiednich metod do rozwiązania problemów. Poznanie procesów analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii; Stosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii do rozwiązania problemów zarządzania.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Istota strategii, gry i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Poziomy i rodzaje strategii. Globalny i lokalny kontekst strategii; Proces formułowania strategii; Wizja, misja i cele strategiczne organizacji; Konkurencyjność a przewaga konkurencyjna organizacji; Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji; Elementy strategicznej analizy sektora; Metody planowania strategicznego; Implementacja strategii; Alianse strategiczne Zarządzanie strategiczne w kontekście nurtu zasobowego, podejścia przedsiębiorczego oraz sieci międzyorganizacyjnych; Strategie kooperacji i tworzenia wartości; Modele biznesu; Gry strategiczne w warunkach oddziaływań globalizacji i dynamicznego otoczenia.

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51- 60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

  1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
  2. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.
  3. Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
  4. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1.     Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.

2.     Łobejko S., Pierścionek Z. (red), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw,

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

3.     Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowania, Wyd. C.H.

Beck, Warszawa 2003.

4.     Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 23:54)