SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LOPD-GOMA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 14
(w tym jako e-learning)
0,93
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających gospodarkę magazynową. Zapoznanie z obowiązkami pracowników magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także metodami usprawnienia jego funkcjonowania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota i znaczenie magazynowania. Rola magazynu w systemie logistycznym. Czynniki lokalizacji magazynów. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednostek ładunkowych. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008.

2.     Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.  

Literatura uzupełniająca

1.     Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań2007.

2.     Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 22:32)