SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie łańcuchem dostaw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-ZŁDO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze zrozumieniem istoty łańcuchów dostaw, opisywania korzyści ze stosowania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, rozumienia występujących barier w rozpowszechnianiu strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Umiejętne wykorzystanie narzędzi analizy strategicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania w ramach łańcucha dostaw, opisywanie nowoczesnych łańcuchów logistycznych i budowania mapy łańcucha dostaw.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Łańcuchy dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Charakterystyka nowoczesnego łańcucha dostaw. Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw. Tendencje rozwojowe łańcucha dostaw. Wykorzystanie technologii internetowych. Systemy klasy ERP do wystawiania i przesyłania zamówień. Nowoczesne systemy elektroniczne. Strona popytowa i podażowa w łańcuchu dostaw. Bariery w rozpowszechnianiu strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw. Przykład Keiretsu jako partnerstwo z kooperantami. Formułowanie mapy łańcucha dostaw. Praktyczne zastosowanie analizy strategicznej w zarządzaniu logistycznym. Kierunki i koncepcje doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. A. Baraniecka, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Poznań, 2004

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, 2002

4. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa, 2001

5. J. Szołtysek, R. Jaroszyński, Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania,

Wałbrzych. 2009

6. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

 

Literatura uzupełniająca

1.     Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i

Magazynowania, Poznań, 2001

2.     Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3.     Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich

przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie:

http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

4.      M. Ciesielski, Logistyka we współczesnym zarządzania, Poznań, 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 00:15)