SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-SZWP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z najważniejszymi problemami zarządzania zapasami w warunkach zapotrzebowania niezależnego i wykształcenia w nich umiejętności operacyjnego podejmowania decyzji o odnawianiu zapasów.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Funkcje zapasów w systemach logistycznych, klasyfikacja zapasów, struktura zapasu (zapas obrotowy, zabezpieczający, nadmierny, podstawowe elementy zarządzania zapasami na pokrycie zapotrzebowania zależnego i niezależnego, koszty gromadzenia, utrzymania i braku zapasu, analiza popytu, prognozowanie popytu, definicje poziomu obsługi klienta, kształtowanie zapasu zabezpieczającego, systemy odtwarzania zapasu, optymalizacja zapasu obrotowego (wielkości dostawy), zarządzanie zapasami grup asortymentowych, mierniki zapasu.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę sterowania zapasami w przedsiębiorstwie (K_U07, K_W04, K_W03). Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb".

Literatura podstawowa

1.     Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2.     E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

3.     S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Poznań, 2008

4.     Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca

1.     M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, 2000

2.     Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

3.     Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

4.     Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 23:38)