SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-SEM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pomoc w zakresie konceptualizacji pracy, planowania badań empirycznych, redagowania pracy oraz jej obrony.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Ogólna charakterystyka pracy dyplomowej (zawartość pracy, wybór tematu, praca dyplomowa w świetle regulaminu studiów).Organizacja badań. Wybrane metody i techniki badań naukowych. Strona formalno-językowa pracy dyplomowej. Przygotowanie tekstu naukowego.

Metody kształcenia

Spotkania seminaryjne, konsultacje mailowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Cykl kształcenia zweryfikowany egzaminem dyplomowym, podczas którego student będzie oceniany wg przyjętych wcześniej efektów kształcenia Efekty kształcenia podczas seminarium będą zweryfikowane poprzez ocenę postępów związanych z pisaniem pracy.

Literatura podstawowa

1.     Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003.

2.     Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, 1975

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 23:06)