SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastruktura transportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastruktura transportu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-INTR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury transportowej.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej. Czynniki produkcji w transporcie. Metody analizy czynników produkcji. Cechy infrastruktury transportu. Metody oceny stanu infrastruktury transportu.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71- 80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2010\

2.     Transport. Red. W. Rydzkowski, k. Wojewódzka-król. Pwn, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

2. „Problemy Ekonomiki Transportu”

3. „Przegląd Komunikacyjny”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 22:37)