SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika transportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika transportu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-EKTR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi ekonomiki transportu, zapoznanie i ugruntowanie znajomości podstawowego zakresu pojęć z ekonomiki transportu, przedstawienie podstawowych obszarów zainteresowań współczesnej ekonomiki transportu oraz sposobu analizy ekonomicznych problemów transportu.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę makro i mikroekonomiczną w szczególności cen, kosztów, popytu czy też podaży. Ponadto powinien znać podstawy teorii funkcjonowania rynku oraz zachowania się na nim podmiotów.

Zakres tematyczny

Definicje, funkcje, cele transportu. Transport jako element współczesnej cywilizacji. Założenia ekonomicznej teorii transportu. Popyt i podaż na usługi transportowe. Funkcjonowanie rynków usług transportowych. Teoretyczne aspekty kształtowania cen usług transportowych. Infrastruktura transportowa w funkcjonowaniu państwa. System transportowy państwa.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie obejmuje problematykę transportu (K_W04). Zaliczenie jest w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Transport. Red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. PWN, Warszawa 2005

2.     W. Grzywacz, J. Burnewicz: Ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa 1989

3.     Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2000

Literatura uzupełniająca

1.     J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

2.     „Problemy Ekonomiki Transportu”

3.     „Przegląd Komunikacyjny”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 22:26)