SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-KWP-L-15_pNadGenO114Q
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 36
(w tym jako e-learning)
2,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie zasad tworzenia konstrukcji elementów maszyn i urządzeń za pomocą oprogramowania 3D.

Wymagania wstępne

Podstawy rysunku technicznego, podstawowe wiadomości z zasad projektowania, podstawy TBM.

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna. Koncepcja projektowania z aplikacją pozwalającą tworzyć konstrukcje z blach. Koncepcja projektowania połączeń spawanych z aplikacją SolidWorks. Projektowanie konstrukcji typu: forma, stempel i matryca. Tworzenie złożeń, animacji złożeń, widoków rozstrzelonych. Używanie aplikacji PhotoWorks: cieniowanie, wybór zdefiniowanego materiału, dodawanie koloru, wybór materiału odwzorowującego teksturę, dodawanie kalkomanii do powierzchni, komponowanie tła, tworzenie scenerii otoczenia. Podstawowe wiadomości z aplikacji COSMOS (analizy wytrzymałościowe). Podstawy projektowania elementów konstrukcyjny, których cechy mogą zostać wykorzystane w oprogramowaniu do programowania obrabiarek CNC.

Tematy ćwiczeń:

1.      Projekt elementu części z przeznaczeniem do eksportu do oprogramowania CNC.

2.      Projekt formy odlewniczej.

3.      Projekt konstrukcji spawanej.

4.      Projekt elementów typu blacha.

5.      Podstawowe analizy wytrzymałościowe.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań
i projektów ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu
z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Podstawy SolidWORKS, CNS Solutions, 2014 r.

2. SolidWORKS rysunki, CNS Solutions, 2014 r.

3. Zaawansowane modelowanie części, CNS Solutions, 2014 r.

4. Zaawansowane modelowanie złożeń, CNS Solutions, 2014 r.

Literatura uzupełniająca

1. Babiuch M.: SolidWorks w praktyce. Wyd. Helion, Gliwice 2007 r.

2. Lewandowski A. Podstawy projektowania w SolidWorks. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, 2014 r.

3. K.Ferenc, J.Ferenc – Konstrukcje spawane – WNT, Warszawa 2008 r.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 13-12-2017 10:17)