SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcje i eksploatacja oprzyrządowania technologicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcje i eksploatacja oprzyrządowania technologicznego
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-KiEOT-L-15_pNadGenTJUYO
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z zasadami konstrukcji uchwytów obróbkowych oraz elementów ustalających, oporowych i podporowych, mocujących, prowadzących narzędzia oraz podziałowych.

Wymagania wstępne

Podstawy TBM, wiadomości wstępne z konstrukcji maszyn, podstawy rysunku technicznego.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Kolejność postępowania przy projektowaniu uchwytów. Uchwyty obróbkowe, przyrządy obróbkowe oraz oprzyrządowanie technologiczne – podział, zasady tworzenia. Typizacja i unifikacja części obrabianych. Bazy obróbkowe (konstrukcyjne, produkcyjne, technologiczne, kontrolne, obróbkowe). Wybór elementów ustalających i cechy prawidłowego ustalenia przedmiotu. Metody mocowania narzędzi na obrabiarkach CNC.

 

Treść projektowa:

  1. Projekt specjalnego uchwytu tokarskiego do tokarki CNC.
  2. Projekt specjalnej skrzynki wiertarskiej.
  3. Projekt uchwytu bazującego do obróbki korpusu.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania sprawdzające dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia części projektowej jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. red. Mrugalski Z.: Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. Warszawa :  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006 r.

2. Feld M.: Uchwyty obróbkowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002 r.

3. Dobrzański T.: Uchwyty obróbkowe : poradnik konstruktora. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987 r.

Literatura uzupełniająca

1. Polskie Normy.

2. Jackiewicz T.: Uniwersalne przyrządy składane. Białystok : SIMP, 1992 r.

3. Żurawski Z., Stos J., Dąbrowski A.: Użytkowanie uniwersalnych uchwytów obróbkowych. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994 r.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 13-12-2017 10:26)