SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-WZzOS-L-15_pNadGenWJ76P
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 9
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
  • dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z podstawowymi wskaźnikami procesu skrawania, m.in. parametrami tworzenia wióra, wpływem warunków obróbki na siłę i temperaturę skrawania, zużyciem i trwałością narzędzi skrawających oraz ekologicznymi metodami chłodzenia strefy skrawania.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, PKM, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Kinematyczne i geometryczne charakterystyki procesu skrawania. Proces tworzenia wióra. Zjawiska dynamiczne podczas skrawania. Temperatura w strefie skrawania. Trwałość narzędzi skrawających. Skrawalność materiałów konstrukcyjnych i możliwości sterowania skrawalnością.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Wpływ parametrów skrawania przy toczeniu na kształt wióra i wybrane wskaźniki strefy tworzenia wióra.

2. Wpływ warunków chłodzenia strefy skrawania na siłę podczas toczenia i wiercenia.

3. Wpływ parametrów skrawania na moc skrawania przy toczeniu i frezowaniu.

4. Wpływ metody chłodzenia na strukturę geometryczną powierzchni i stan warstwy wierzchniej.

5.Wpływ metody chłodzenia i parametrów skrawania na zużycie ostrza skrawającego.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką, czasopismem naukowym i w Internecie. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia egzaminu z części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Feldshtein E. Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013;
  1. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa WNT 1998;
  2. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa, WNT, 2010;
  3. Jemielniak K. Obróbka skrawaniem. Warszawa Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004;
  4. Olszak W. Obróbka skrawaniem. Warszawa WNT 2008.

Literatura uzupełniająca

1.      Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;

2.      Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 13-12-2017 10:36)