SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budowa i programowanie obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budowa i programowanie obrabiarek CNC
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-BiPOCNC-W-15_pNadGen1KJ8D
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Laboratorium - - 27
(w tym jako e-learning)
1,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, zasadą programowania i eksploatacją współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.

Wymagania wstępne

Podstawy wiadomości z obróbki skrawaniem, budowa ogólna obrabiarek, podstawy CAM.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Klasyfikacja obrabiarek CNC. Podstawowe zespoły obrabiarek. Osie sterowań współczesnych obrabiarek. Struktura geometryczno – ruchowa. Określenie punktów zerowych obrabiarek  sterowanych numerycznie. Układy pomiarowe. Rodzaje sterowań. Określenie przemieszczenia narzędzi. Magazyny narzędziowe. Trendy w budowie współczesnych obrabiarek. Zadania grupy roboczej podczas uruchamiania nowej produkcji na obrabiarkach CNC. Wpływ procesu produkcyjnego na wybór obrabiarek i kalkulacja kosztów produkcji.

 

Treść laboratoryjna. Podstawy programowanie obrabiarek CNC przy użyciu paneli programowania SINUMERIC i HANDENHAIM – program SINUTRAIN. Zapoznanie z zasadą działania i budową frezarki DMG DMU 70. Programowanie obrabiarki DMG DMU 70.

 

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.      Definiowanie programu cyklu tokarskiego w SINUMERIC 840D.

2.      Definiowanie programu cyklu frezerskiego w SINUMERIC 840D.

3.      Definiowanie programu cyklu tokarskiego w HANDENHAIM ITNC 530.

4.      Definiowanie programu cyklu frezarskiego w HANDENHAIM ITNC 530.

5.      Programowanie frezarki DMG DMU 70:

·        pomiar narzędzi,

·        definiowanie zer przedmiotu obrabianego,

·        definiowanie cykli obróbczych,

·        definiowanie obróbki za pomocą ShopMill,

·        dobór parametrów skrawania,

-        wykonanie gotowego detalu.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami, czasopismami i katalogami producentów obrabiarek sterowanych numerycznie. Indywidualna praca studenta w tworzeniu programu na obrabiarkę CNC DMG DMU 70 i CTX 510 ECO.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 2-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

 

Literatura podstawowa

  1. Honczarenko J.: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT  Warszawa  2000 r.;
  2. Habrat W.:  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora. Wydawnictwo KaBe, 2007 r.
  3. Grzesik W., Niesłony P., Bartoszuk M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC. Wydawnictwo WNT, 2010r.

Literatura uzupełniająca

  1. Podręcznik Programowania NC iTNC 530, Wydawnictwo HEIDENHAIN, 2014 r.
  2. Programowanie obrabiarek CNC. Toczenie. Wydawnictwo REA, 2013 r.
  3. Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie. Wydawnictwo REA, 2013 r.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 14-12-2017 10:26)