SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy zarządzania projektami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania projektami
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-SZP-L-15_pNadGenF7M1Z
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Adamczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z oprogramowaniem komputerowym służącym do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Podstawy TBM, Komputerowe Wspomaganie Procesów Technologicznych,

Zakres tematyczny

Zastosowanie oprogramowania komputerowego do zarządzania projektami w firmie. Praca z aplikacją MS Project. Tworzenie harmonogramu projektu, identyfikacja i przydzielanie zasobów do zadań w projekcie, korekta postępu prac, tworzenie i zarządzanie budżetem projektu, wizualne wsparcie zarządzania projektem.

Metody kształcenia

Praca indywidualna na zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem programu MS Project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen z pracy na zajęciach laboratoryjnych oraz wykonanie i zaliczenie na ocenę projektu w programie MS Project.

Literatura podstawowa

1.      Dąbrowski W.:Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Polsko--Japońskicj Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Warszawa, 2014.

2.      Chatfield Carl, Johnson Timothy: Microsoft Project 2013 Krok po kroku. Warszawa, 2013.

Literatura uzupełniająca

  1. Berkun, S., Sztuka zarządzania projektami, Gliwice 2006.
  2. Wilczyński S., MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarządzanie projektami, Gliwice 2008.
  3. Wilczyński S., MS Project 2007. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2009.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 18-12-2017 10:51)