SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zintegrowane metody kontroli produkcji maszyn (WMP) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zintegrowane metody kontroli produkcji maszyn (WMP)
Kod przedmiotu WM-PKiTWEwŚCAD/CAM-ZMKPM(WMP)-L-15_pNadGenSXHP7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Projektowanie konstrukcji i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/CAM
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu metod kontroli produkcji, podstaw teorii błędów pomiarowych i obliczania niepewności pomiarów, budowy, zasad działania i właściwości przyrządów pomiarowych w tym maszyn współrzędnościowych, metod pomiarowych podstawowych wielkości geometrycznych, statystycznych metod kontroli, kart kontrolnych.

Wymagania wstępne

Podstawy rysunku technicznego, podstawy statystyki.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Procedury metrologiczne. Podstawy teorii pomiarów. Błędy pomiarów. Niepewność pomiarów. Rodzaje i podstawowe cechy przyrządów i systemów pomiarowych. Pomiary odchyłek geometrycznych. Parametry struktury geometrycznej powierzchni, metody ich oceny. Pomiary parametrów gwintów i kół zębatych. Zastosowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

  1. Pomiary stożków.
  2. Pomiar przyrządami czujnikowymi.
  3. Pomiar średnic oraz rozstawienia osi otworów.
  4. Pomiary z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i normami. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu. Wpisuje się średnią ocenę.

Zajęcia laboratoryjne – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Jakubec W., Malinowski J. Metrologia wielkości geometrycznych. Wyd. IV. Warszawa, WNT, 2004;
  2. Jenek M. Metrologia długości i kąta, UZ, Zielona Góra 2012;
  3. Barzykowski J. [et al.]. Współczesna metrologia: zagadnienia wybrane. Warszawa WNT, 2004;

Literatura uzupełniająca

1. Szklarski J. Metrologia długości i kąta. Zielona Góra Politechnika Zielonogórska, 1997.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Albert Lewandowski (ostatnia modyfikacja: 09-01-2018 09:13)