SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logic for engineers - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logic for engineers
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-LogdlaInf-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Introduce students to the basics of Boolean algebra and sentence calculus.

To familiarize students with methods of proving tautology.

Familiarizing students with the use of logic and set theory in computer science.

 

Wymagania wstępne

no requirements

Zakres tematyczny

Propositional calculus. Syntax and semantics. The concept of tautology. Methods of proving tautology. Rights of the propositional calculus.

Sets and set elements. Defining subsets of the set. Equality of sets. Operations on sets. The laws of sets theory and the ways of proving them.

Boolean algebra. Logical functions. Minimize logical functions. Logical Function Representation Methods (BDD). Study of the satisfying of logical functions.

Logic and set theory in computer science.

Elements of symbolic logic and sequent calculus.

Metody kształcenia

Lecture: Conventional lecture

Class: Practical exercises

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the main condition to get a pass are sufficient marks in written tests

Class – the main condition to get a pass is to obtain positive marks from the written tests.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1) Mordechai Ben-Ari. Mathematical Logic for Computer Science, 2012

2) Jean H. Gallier. Logic for Computer Science: Foundations of Automatic Theorem Proving,1986,2015

3) Alfred Tarski. Introduction to Logic: and to the Methodology of Deductive Sciences 

4) Richard E. Hodel. An Introduction to Mathematical Logic, 1995

5) Stephen Cole Kleene. Mathematical Logic, 1967

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Tkacz (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 11:46)