SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Principles of programming - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Principles of programming
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-PrinofProgr-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Popławski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide basic knowledge about computer system architecture and programming.
To provide basic knowledge about C program structure and design.
To give basic skills in using C commands and functions to solve programming problems.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Computer system structure: Operating memory, CPU, I/O devices, idea of the interrupt, dual
model Computer system architecture and resources. Operating system. Program design.
Programming languages. The data and its representation. Algorithm visualisation.
Algorithmic languages. Program performance analysis.
C programming. Program structure, commands syntax. Constants, variables, data types.
Operators, expressions and basic instructions of C.
Basic operations on variables. Arithmetical operators, hierarchy. Data input and output.
Printout formatting with printf function. Flag, field width, precision, formatting character.
Character conversion. ASCII table.
Complex instructions, expressional instruction, empty instruction, grouping instruction.
Control instructions: if-else, switch. Loops: do, while, for.
Expressions and operators. Functions: structure, arguments, result, prototype, declaration,
calling out. Communication with other elements. Use of functions. Recurrence functions.
Pointers: rules of operation, declaration, using the address and the pointed value. Use of
pointers to communicate with other elements.
Tables: declaration, usage, examples. String as a table of characters. Name of a table as a
pointer. Tables of tables: declaration, usage, examples.
Data structures. Features, operation. Tables of structures. Fields. Unions.
Disk file. Definition, structure, buffering. Directory, path. File operations: creating a stream,
file opening, reading/writing, closing.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.
Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.
Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

  1. Język ANSI C, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, WNT Warszawa 2000, wyd. V
  2. Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
  3. Summit S. Programowanie w języku C, Helion, 2003,
  4. Kisilewicz J. Język C w środowisku Borland C++, Wydanie IV, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003
  5. Marek Tłuczek, Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2001.
  6. Greg Perry, Język C, Mikom, Warszawa 2000.
  7. Stephen Prata, Język C. Szkoła programowania, Robomatic, Wrocław 2001.
  8. Connor Sexton, Język C - to proste, Read Me, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Popławski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 14:05)