SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer networks II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer networks II
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ComNetII-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student is able: configurate switches and routers, describe distance vector and link state routing protocols, chose appropriate interior and exterior gateway routing protocols, manage IP addresses and apply NAT and PAT mechanisms.

Student has knowledge about sources of hazards in security of computer networks and is able to prevent them with the application of the ALC, Firewalls, IPS, IDS and DMZ. Student is able to describe, chose and apply different WAN technologies.

Wymagania wstępne

Computer networks I

Zakres tematyczny

IP address management: Sub-netting with the application of VLSM. IP addresses aggregation. Private addressing with NAT and PAT implementation.

Routers: Architecture, application and advanced configuration. Static and dynamic routing. Default routing. Full-class and classless routing. Link state and distance vector routing protocols: RIPv1, RIPv2, IGRP, OSPF, EIGRP. Interior and exterior gateway routing protocols. Network convergence: split horizon, count to infinity, hold-down timers and route poisoning methods. Load balancing in computer networks.

Network security: Standard and extended access control list configuration. Dynamic access control list. Reflexive access control list. Context-base access control list. Firewalls, IPS, IDS and DMZ.

Ethernet switches: architecture, futures and configuration of the switches in the hierarchical computer networks. VLANs and their configuration. STP, RSTP and Rapid PVST+ algorithms. VLANs internetworks routing.

WAN technologies: ISDN, xDSL, ATM, FrameRelay, SONET, UMTS, MPLS, Metroethernet.

Introduction to routers: Router components and operation. User interface and configuration principle. Troubleshooting.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Graziani R., Johnson A.: CCNA2 Routing Protocols and Concepts: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

2. Lewis W.: LAN Switching and Wireless: CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

3. Vachon B., Graziani R.: Accessing the WAN: CCNA Exploration Companion Guide CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Networking Academy, Indianapolis, Indiana, 2012.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 21:20)