SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Operating systems I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Operating systems I
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-SystOperI-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To provide basic knowledge about fundamentals of computer system structure and principles of operation.

 • To provide basic knowledge about operating system design, operating systems tasks and operating systems types.

 • To give basic skills in operating system configuration and management.

Wymagania wstępne

Principles of programming, Computer architectures I and II, Algorithms and data structures

Zakres tematyczny

 1. Computer system structure: Operating memory, CPU, I/O devices, idea of the interrupt, dual model of system operation.

 2. Operating systems types: Batch systems, multiprogramming systems, time-sharing (multi-tasking) systems, parallel systems, distributed systems, networked systems, real-time operating systems.

 3. Operating systems design. Basic components of operating systems. Operating systems services. Kernel based systems, virtual machines. System calls.

 4. CPU scheduling. Scheduling criteria, scheduling algorithms. Evaluation of scheduling algorithms. Round robin, priority scheduling, preemptive scheduling.

 5. Memory management. Logical and physical addresses space. Contiguous allocation. Fragmentation: external and internal. Packing. Paging. Segmentation.

 6. Virtual memory. Demand paging. Page replacement. Performance of demand paging. Algorithms of page replacement. Allocation of frames. Demand segmentation.

 7. File system. File concept. Directory structure. File system structure. Allocation methods. Free-space management. File system structure.

 8. Windows 10 Professional, Windows Server 2012, MAC OS X, Linux. System configuration, administration tasks, administration tools. Managing files and directories. User accounts, group accounts. Rights to files, directories and system components. Audit of system components. Monitoring operating system. Analysis of system components.

Metody kształcenia

Wykład: classical lecture.

Laboratorium: laboratory exercises using computer equipment.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.: Operating system concepts. Seventh Edition, Wiley, 2005.

 2. Tanenbaum A.: Modern operating systems, Prentice Hall, 2001.

 3. Stallings W.: Operating Systems: Internals and Design Principles, Fourth Edition, Prentice Hall, 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 31-03-2018 19:42)