SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Embedded systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Embedded systems
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-EmS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • familiarizing students with basic technologies related to embedded systems
  • shaping the skills of designing simple embedded systems

Wymagania wstępne

Logic for IT specialists, Computer architecture I, Algorithms and data structures

Zakres tematyczny

Introductory information: characteristics, organization, system design requirements
prisoners; real time, reactivity. Designing: specification, modeling, verification, implementation; formal specification models - FSM, CFSM, state diagram; integrated hardware and software design. Real-time systems: time requirements, process status, priorities, task scheduling, shared resources, races, critical regions. Concurrent processes: processes and communication, transmission of information, shared resources, deadlocks, semaphores, monitors. Interfaces and communication: bus, ports, protocol concept, interrupt and interrupt-controlled, DMA, bus arbitration, serial protocols, parallel protocols, wireless protocols. Printed circuits: development of schematic diagrams, connection lists, enclosures, circuit design printed, circuit making technologies, assembly.

Metody kształcenia

lecture: conventional lecture
laboratory: laboratory exercises
project: project method

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - The condition for passing is to get a positive grade from the exam
in writing. The condition to take the exam is a positive grade from lab.
Laboratory - the condition for passing is to get positive grades from everyone laboratory exercises planned for implementation as part of the laboratory program (80%) and active participation in classes (20%).
Project - the condition for passing is to get a positive evaluation from the project Components of the final grade = lecture: 40% + laboratory: 30% + project: 30%

Literatura podstawowa

  1. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-38678-0
  2. Douglass B.,  Real Time UML Workshop for Embedded Systems, Newnes, 2006

  3. Sass R., Schmidt A, Embedded Systems Design with Platform FPGAs, Morgan Kaufmann, 2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 00:31)