SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Data safety and cryptography - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Data safety and cryptography
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-DSaC-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To provide basic knowledge about fundamentals of cryptography and data safety.
 • To provide basic knowledge about most popular Web applications attacks (e.g. XSS, SQL-Injection) and methods of security.

 • To provide basic knowledge about data security and protection of applications (Windows).

Wymagania wstępne

Principles of programming (but not obligatory).

Zakres tematyczny

Introduction: Fundamentals of cryptography and data safety, cryptosystems, basics of encryption and decryption, classic cryptography (transposition ciphers and substitution ciphers; Caesar cipher, Vigenère cipher, XOR, etc.). Implementation of the basic algorithms in programming languages.

Symmetric-key algorithms: Key management, block ciphers (DES, AES, Blowfish) and stream ciphers (RC4).

Optional: implementation in programming languages (C, C++, Java, Assembler, Pascal), hardware implementation (with programmable devices like FPGAs).

Asymmetric-key algorithms: Public and private keys, hash functions. Main protocols and cryptosystems (Diffie-Hellman, RSA, SHA, MD5, etc.).

Optional: Implementation in programming languages (C, C++, Assembler, Pascal). Hardware implementation (with programmable devices - FPGAs).

Digital signature: Fundamentals of digital signature, safety and authentication, smartcards.

Cryptanalysis: Main goals of cryptanalysis. Weakness of particular cryptosystems. Data safety. Debugging of computer applications and programs.

Data security and protection of applications: Fundamentals of data protection of programs and applications (based on MS Windows operation system). Processes management and debugging. Software debuggers and kernel mode debuggers.

Security in Web applications: Most popular attacks and protection methods (e.g. Cross-site scripting XSS, SQL-Injection).

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises, project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Project – the passing condition is to obtain a positive mark from all projects conducted during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 30% + laboratory 40% + project 30%

 

Literatura podstawowa

 1. Stinson D.R., Cryptography: Theory and Practice (3rd edition), CRC Press, Boca Raton, 2005.
 2. Schneier B., Applied cryptography, John Wiley & Sons, New York, 1994.
 3. Ferguson N.,‎ Schneier B., Practical Cryptography, Wiley, 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Paar C., Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioner, Springer, 2010.
 2. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D., The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1974.
 3. Karbowski M., Basics of cryptography, Helion, Warsaw, 2005 (in Polish).
 4. Maxfield C.: The Design Warrior’s Guide to FPGAs. Devices, Tools and Flows, Elsevier, Amsterdam, 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 08:56)