SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Design of multitier web systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Design of multitier web systems
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-DoMWS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
 • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To introduce students with the basics method of building multi-tier internet system in Java 2 Enterprise Edition or Microsoft .Net technology.
 • To familiarize students with the principles of design multi-tier internet system in Java 2 Enterprise Edition or Microsoft .Net technology.

Wymagania wstępne

Principles of programming, object oriented programming, Concurrent and distributed programming

Zakres tematyczny

Presentation tier: Getting Started with Web Applications. Technologies for creating dynamic Web sites and rich internet applications (RIA).

Web Services: Introduction to Web Services. Building Web Services and Web Services clients. Using of Simple Object Access Protocol (SOAP).

A Component Tier: A Component container. What Is a Session Bean. What Is a Message-Driven Bean. Building, Packaging, Deploying, and Running the component’s application.

Data Tier: Object/relational data mapping. Data model on all tiers in multi-tier system.

Additional services: Introduction to Security in the Multi-tier Systems. Design patterns for multi-tier systems.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
Project: project method, discussions and presentations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - obtaining a positive grade in written exam. 
Laboratory - the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Project - a condition of pass is to obtain positive marks from all project tasks and preparation written report of project.
Calculation of the final grade: = lecture 40% + laboratory 30% + project 30%.

Literatura podstawowa

 1. Java Platform, Enterprise Edition, The Java EE Tutorial, Release 7, E39031-01, September 2014, https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/
 2. Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks: Core J2EE Patterns: Best Practices and Design Strategies (2nd Edition); Prentice Hall, 2003;
 3. Sameer Tyagi, Keiron McCammon, Michael Vorburger, Heiko Bobzin: Core JAVA Data Objects; Prentice Hall, 2003;
 4. Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates: Head First Servlets and JSP: Passing the Sun Certified Web Component Developer Exam; O'Reilly Media; 2008;
 5. William Crawford, Jonathan Kaplan: J2EE Design Patterns; O'Reilly Media; 2003;
 6. Joel Scamray, Mike Shema: Hacking Exposed Web Applications, 3nd Ed.; McGraw-Hill Osborne Media; 2010;
 7. S.Graham, S.Simeonov, T. Boubez, D. Davis, G. Daniels: Building Web Services with Java: Making Sense of XML, SOAP, WSDL and UDDI; Pearson Education; 2001;
 8. Alan Monnox: Rapid J2EE Development: An Adaptive Foundation for Enterprise Applications; Prentice Hall; 2005;
 9. Matthew MacDonald: Beginning ASP.NET 4.5 in C#; Apress; 2012;
 10. The C# Station ADO.NET Tutorial: http://www.csharp-station.com/Tutorials/AdoDotNet/
 11. Moroney L.: Microsoft® Silverlight® 4 Step by Step; Microsoft Press; 2010;
 12. Beres J., Evjen B., Rader D.: Professional Silverlight 4; Wrox Press; 2010;
 13. 101 LINQ Samples: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336746

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 10:58)