SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mobile technologies and applications - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mobile technologies and applications
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-MobTechnol.Apl-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Basic knowledge about available mobile technologies and competence in practical mobile application development.

Wymagania wstępne

Principles of programming

Zakres tematyczny

Introduction into designing mobile application Preparation and setup developer environment. Emulation of mobile systems. Developing and debugging mobile applications using the emulators and physical devices.

User interfaces. The design and the implementation of GUI of mobile applications. Rich Internet Applications (RIA) technology for design of mobile user interfaces.

Access to data. Databases dedicated for mobile technology. Access and synchronization with external data sources. Object/relational data mapping.

Exchange information between mobile application and external environment. Communications by using wireless technology: Wireless network (WiFi), BLUETOOTH. XML language  as universal format of data exchange. Web services (SOAP and Rest) technology for universal data exchange. Data serialization  using JSon technology.

Localization. Global Positioning System. Communication with internal  GPS modules. Positioning by using WiFi and GSM information.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks in written exam.

Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all laboratory exercises and  tests conducted during the semester.

Project – the main condition to get a pass are sufficient marks for individual task conducted during the semester. There is also possible, that larger tasks can be carried out in groups, but each student will be assessed individually.

Literatura podstawowa

  1. Imieliński T. Mobile Computing. KLUWER, 1996.
  2. Clark M. Wireless Access Networks. Wiley, 2002
  3. Kumar V. “Mobile Database Systems”,  John Wiley & Sons, 2006
  4. Burnette E. “Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development Platform”, 2010
  5. Baddeley G. „NMEA sentence information” http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html
  6. Nakamura K. „The Global Positioning System FAQ” http://www.gpsy.com/gpsinfo/gps-faq.txt.
  7. MICROSOFT MSDN http://msdn.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
  8. BLUETOOTH http://www.blutooth.com
  9. CODEGURU http://www.codeguru.com/

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Tkacz (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 11:54)