SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wireless networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wireless networks
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-WNetw-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Eljasz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide abilities and competence in configuration of the access points and wireless client stations, design WLAN and WPAN wireless networks, hot-spots design, implementation of security methods in WLAN.

Wymagania wstępne

Programming basis. Computer networks I and II.

Zakres tematyczny

Introduction to wireless networks: Wireless transmission media. Wireless networks classification. Systems of digital wireless transmission. Setting of radio communication systems parameters.

Wireless networks WLAN: WLAN networks topology. WLAN networks IEEE 802.11a/b/g/n. Media access control in WLAN networks.

WLAN physical layer: Structure and parameters of physical layer. Physical layer technologies.

WLAN data link layer: Frame format. MAC layer functions. Connections of wireless stations. Active and passive scanning. Authorization. Association. Hidden nodes problem – RTS/CTS.

Access Points: Types of access points. Functioning modes of access points. Access point configuration.

Wireless networks WPAN: Bluetooth and ZigBee. Functioning and application areas.

Internet access wireless networks: WiMax networks.

Security in wireless network: Protection of wireless stations. Access point security. SSID. Filtering. WEP protocol and authorization. Authorization schema - IEEE 802.1x.

Mobility in wireless networks: Characteristic of roaming.Roaming on layer 2. Roaming on layer 3 – mobile IP.

Wireless network design: Basic rules of WLAN networks design. Design of capacity and distant networks. WLAN networks analysis. Upgrading of WLAN networks performance. Intelligent wireless networks.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, discussion, consultation, case method.

Laboratory: laboratory exercises, discussion, group work.

Project: design method, discussion, consultation, group work.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Project – the passing condition is to obtain positive marks from design task to be planned during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 40% + project 30% + laboratoryr 30%

Literatura podstawowa

  1. Gast S.M.: 802.11 Sieci bezprzewodowe.
  2. Lewis W.: Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe.
  3. Poter B., Fleck B.: 802.11 Bezpieczeństwo.
  4. Roshan P., Leary J.: Bezprzewodowe sieci LAN.

Literatura uzupełniająca

  1. Engst A, Fleishman G.: Sieci bezprzewodowe. Praktyczny przewodnik.
  2. Pejman Roshan, Jonathan Leary – „802.11 Wireless LAN Fundamentals”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Eljasz (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 09:46)