SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Protection of intellectual property - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Protection of intellectual property
Kod przedmiotu 10.9-WE-INFP-PofIP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Rusiński
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- introduction of students with basic ethical, legal and economical issues related to the performance of IT work
- student's ability to properly identify and solve dilemmas related to the profession of of computer science

Wymagania wstępne

none

Zakres tematyczny

Lecture content. The concept of intellectual property. The issue of intellectual property at law. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. The concept of industrial property. Patent. Right of protection. Right of registration.

Legislation on the protection of industrial property in Poland. The requirements to obtain a patent on the invention. Solutions devoid of patentability. Protection of utility models, industrial designs, topographies of integrated circuits. Protection of trademarks and service marks. Procedure before the Polish Patent Office. Application documentation requirements for invention, utility model, industrial design, trade mark. Contentious procedure. Appeals against decisions of the Polish Patent Office. Licenses in trade of industrial property rights.

License: full, limited, exclusive, non-exclusive, open, implied, cross-license, compulsory. Patent information. Patent Classification. INID codes. Internet database of patent information. Patent research. State of the art study. Study of the patentability. Obtain protection abroad. WIPO. PCT - Patent Cooperation Treaty. The European Patent Convention. OHIM. Madrid Agreement. TRIPS. Other international agreements for the protection of industrial property. Protection against unfair competition. Acts of unfair competition. Competition and consumer protection.

Copyright law. Bern Convention. Geneva Convention. Other international agreements on copyright. Copyright property. Personal copyright. Related Rights. Allowed for personal use. Allowed for public use. Criminal penalties for copyright infringement. Protection of computer programs. Protected subject matter. An entity of copyright to a computer program. Duplication of the program. Ending the use of computer program. Restrictions on property rights related to computer software. Access to the ideas and principles contained in the computer program. Rules of using of the Internet. Netiquette. Violations of distinctive signs on the Internet. The use of email for commercial purposes. Other dishonest behavior in cyberspace. Agreement on cybercrime.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, consultations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Passing grade of the lecture depends on positive ratings of oral or written colloquiums carried out at least once a semester. 

Literatura podstawowa

Kotarba W.: Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania we Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2000.

Sobczak J.: Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2000.

Golat K., Golat R.: Prawo komputerowe, Wyd. Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1998.

Miklasiński Z.: Prawo własności przemysłowej, komentarz. Wyd. UPRP Warszawa 2001.

Podrecki P. i inni: Prawo Internetu, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Waglowski P.: Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Wyd. HELION, Gliwice 2005.

Literatura uzupełniająca

Pyrża A.: Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym. Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008

Konrdrat M., Dreszer-Lichańska H.: Własność przemysłowa w Unii Europejskiej. Znaki towarowe, patenty, SPC, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne - poradnik. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2004

Barta J., Markiewicz R.: Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością, Wyd. Zakamycze, Kraków, 2005

Antoniuk J.: Ochrona znaków towarowych w Internecie, Wyd. LexisNexis, Warszawa, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Rusiński (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 19:24)