SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Industrial project management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Industrial project management
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-IPM-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • To provide basic knowledge about conceptual framework for IT project management, phases of the project life cycle, human resource management and management control.
  • To provide knowledge on technology of contemporary industrial control systems of SIEMENS PLC class.

Wymagania wstępne

Principles of programming.

Object‑oriented programming.

Zakres tematyczny

Introduction to IT Project Management: project conception, the successful project management. The phases of the IT project life cycle: design management, project documentation.

Introduction to PLC technique. PLC Characteristic, construction, operation principle. PLC market review. PLC parameters and models.

Ladder Diagram programming language (IEC-61131-3). Basic elements, programming rules. Language constructions. Combinational systems design. Sequential, parallel and timing systems design.

TIA Portal - modern platform for programming PLC. Basic programming S7-1200 in LD language.  Modular and linear program structure - function blocks.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  • Lecture: written test.
  • Laboratory: written test.

Literatura podstawowa

1. Kerznel H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley,2009, ISBN-10: 0470278706.

2. Verzuh E.: The Fast Forward MBA in Project Management (Portable Mba Series), Wiley, 2008, ISBN: 0470247894.

3. L. A. Bryan, E. A. Bryan: Programmable controllers. Theory and Implementation., Amer Technical Pub, 2003.

4. K. Collins: PLC Programming for Industrial Automation, Exposure Publishing, 2006.

5. S. P. Tubbs: Programmable Logic Controller (PLC) Tutorial, Stephen Philip Tubbs, 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 10:24)