SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Software modelling techniques - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Software modelling techniques
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SoftModellTechn-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Bazydło
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with bases of software engineering and programs modelling techniques.
 • Shaping skills in business process modelling.
 • Familiarize students with object modelling principles.
 • Shaping skills in UML modeling.

Wymagania wstępne

Object-oriented programming

Zakres tematyczny

 • Elements of software engineering. Software development. The Software Crisis and countermeasures.
 • Conceptual modeling. The role of modeling in software design. Historical illustration of modern modeling techniques.
 • Business analysis. Business process modeling in BPMN notation. Business use cases. Modeling software based on the BPMN model.
 • Structural and object-oriented methods. Agile methods. Analysis and modeling of requirements. Analysis and modeling of the system domain. Architecture design solution. Software life cycle.
 • Unified Modeling Language. Origin, definition, and goals of UML. UML scope. UML diagrams. UML extensions: profiles, stereotypes, labels, OCL.
 • Fundamentals of object-oriented design, interrelations between objects. Modeling object relationships. Classes, inheritance, generalization, specialization, polymorphism, interfaces.
 • Modeling the user interface.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture.
Laboratory: laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: the main condition to get a pass are sufficient marks for all written or oral tests conducted during the semester.

Laboratory: a condition of pass is to obtain positive grades from all laboratory exercises that are expected to be performed within the laboratory program. 

Composition of the final grade: lecture: 50% + laboratory: 50%

Literatura podstawowa

 1. Sommerville  I.: Software Engineering (10th Edition), Pearson Education, 2016.
 2. Rumbaugh J., Jacobson I., Booch G.: The Unified Modeling Language Reference Manual, Second Edition, Addison-Wesley, 1999.
 3. Pilone D., Pitman N.: UML 2.0 in a Nutshell, A Desktop Quick Reference, O'Reilly Media, 2005.
 4. Shapiro R., White S. A., Bock C., Palmer N. et al: BPMN 2.0 Handbook Second Edition, Future Strategies Inc., 2012.
 5. Martin R. C.: Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices, Pearson Education, 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Modeling Language User Guide, Second Edition, Addison-Wesley, 2005.
 2. Brookes F. P.: The Mythical Man-Month, Anniversary Edition: Essays On Software Engineering, Addison-Wesley, 2010.
 3. Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons, 2010.
 4. Rasmusson J.: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software, The Pragmatic Programmers LLC, 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Bazydło (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 13:09)