SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modern desig of internet applications - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modern desig of internet applications
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-MDoIA-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Grobelna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Learn to design Internet applications using MVC pattern, modern script languages and frameworks.
  • Learn practical aspects of using script languages for solving complex problems.

Wymagania wstępne

no requirements

Zakres tematyczny

Design of interactive Internet services using markup languages (HTML, XHTML, HTML5) and style sheets CSS – correct structure and hierarchy of a service (navigation, interactivity, usability), block elements, hyperlinks, tables, forms.

Validation of HTML and CSS code. Web design. Design of Internet applications usage MVC pattern (Model-View-Controller). Usage of script languages for Internet services. Usage of PHP for server applications, data structures and application design.

Security of Internet applications based on script languages. Threads related to cookies or data passing (POST and GET method). Protection against code injections.

Python: usage, complex structures, data and files, console script implementation.

Development of services and Internet applications using frameworks.

Metody kształcenia

  • lecture: conventional lecture, discussion
  • lab: practical exercises
  • project: practical project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the main condition to get a pass are sufficient marks in written tests

Lab - the main condition to get a pass is to obtain positive marks from the written tests and practical exercises

Project - the main condition to get a pass is to realize a practical application

Final note = lecture: 30% + lab: 40% + project: 30%

Literatura podstawowa

  1. E.T. Freeman, E. Freeman, E. Robson, "Head First HTML with CSS & XHTML"
  2. E. Watrall and J. Siarto, "Head First Web Design: A Learner's Companion to Accessible, Usable, Engaging Websites"

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Grobelna (ostatnia modyfikacja: 13-04-2018 12:11)