SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Embedded systems design - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Embedded systems design
Kod przedmiotu 06.0-WE-INFD-ESD-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • familiarize students with the basic techniques of integrated design (co-design) of the hardware and software system
 • forming among students the understanding of the necessity of integrating solutions
 • hardware and software in an embedded system
 • development of basic skills in the design of systems and systems
 • prisoners, and their software.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Trends on the electronics market, especially integrated systems. The role of systems embedded in modern electronics. An integrated approach to designing as new quality in relation to traditional methods. Basic design stages integrated: specification, translation into a formal model, modeling, verification, co-simulation, decomposition, implementation of hardware and software parts. Specification microprocessor systems at the system level. Application of description languages hardware (VHDL, Verilog, etc.) and programming (C / C ++, Java, etc.) for system representation
hardware and software. Formal models used in integrated design: requirements and features of models. Discussion of the most important types of models. architecture integrated systems (typical elements of architecture, a typical architecture template, coprocessor operating mode, cost of HW / SW interface). Specialized hardware processors (FPGA / CPLD) and software (ASIP).

Metody kształcenia

lecture: conventional lecture
laboratory: group work, practical classes, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Lecture - A pass condition is to get a positive exam grade implemented in writing. The condition to take the exam is a positive assessment from the laboratory.
 • Laboratory - the condition for passing is to get positive grades from everyone laboratory exercises planned for implementation as part of the laboratory program (80%) and active participation in classes (20%).
 • Components of the final grade = lecture: 60% + laboratory: 40%

Literatura podstawowa

 1. Balarin F. et al.: Hardware-Software Co-Design of Embedded Systems. The POLIS Approach, Kluwer Academic Publishers, 1997.
 2. Ashenden P., Digital Design (VHDL) An Embedded Systems Approach Using VHDL, Morgan Kaufmann, 2007

 3. Proceedings of the IEEE, Special issue on Hardware/Software Codesign, vol. 85, No. 3, March 1997.
 4. Staunstrup J., Wolf W. (eds.): Hardware/Software Co-Design: Principles and Practice, Kluwer Academic Publishers, 1997.
 5. Ciletti M. D.: Modeling, Synthesis, and Rapid Prototyping with the Verilog HDL, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Vahid F., Givargis T.: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, Wiley, 2002, ISBN: 978-0-471-38678-0
 2. Douglass B.,  Real Time UML Workshop for Embedded Systems, Newnes, 2006
 3. Sass R., Schmidt A, Embedded Systems Design with Platform FPGAs, Morgan Kaufmann, 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 00:44)