SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Microinformatic systems programming - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Microinformatic systems programming
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-MicroinSP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mirosław Kozioł
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • To provide knowledge about the basic peripherals that occur in microinformatic systems and methods of its handling.
  • To develop and shape the skills in the software design for microinformatic systems.

Wymagania wstępne

  • Principles of programming
  • Digital circuits.

Zakres tematyczny

Microinformatic system. Basic components of a microprocessor system. Microinformatic system and microprocessor system. Microcontroller as an example of a microinformatic system.

Cortex-M7 processor. The family of Cortex processors. Architecture of the Cortex-M7 processor: basic functional blocks, buses, programer's model.

STM32F7 microcontrollers as an example of advanced microinformatic system with Cortex-M7 processor. Evolution of STM32 microcontrollers. Architecture of STM32F7 microcontrollers. Memory map. Available peripherals.

Software development for microinformatic systems. Software development flow. Creating the code. CMSIS - Cortex Microcontroller Software Interface Standard. Design of the program template for Cortex-M microcontroller according to CMSIS. Tools that support code creation for STM32F7 microcontrollers: STM32CubeMX configurator and Atollic TrueSUDIO for STM32 environment.

Block of clock signal generation in STM32F7 microcontrollers. Available sources of clock signals. Basic configuration registers. Block configuration using the STM32CubeMX program.

General purpose inputs-outputs. I/O ports in STM32F7 microcontrollers. Basic modes of operation of port lines. Configuration of port lines with direct use of registers and through the STM32CubeMX.

Exceptions. The concept of an exception in STM32F7 microcontrollers. NVIC interrupt controller. Interrupt priority. The group priority and subpriority of exceptions. Exception handling. Interrupts and events generated on port lines.

I2C interface as an example of a local serial interface. Basic interface characteristics. Interface configuration in STM32F7 microcontrollers. The basic functions of the HAL library to support the interface.

Timers. Main blocks of timers in STM32F7 microcontrollers. Configuration of timers using the STM32CubeMX. Examples of practical use of timers.

Cooperation of the microcontroller with analog signals. Configuration and operation of analog-to-digital (ADC) and digital-to-analog (DAC) converters in STM32F7 microcontrollers. Examples of practical use of ADC and DAC.

Metody kształcenia

  • Lecture: conventional/traditional lecture.
  • Laboratory: laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: to receive a final passing grade student has to receive positive grade from final test.

Laboratory: to receive a final passing grade student has to receive positive grades in all laboratory exercises provided for in the laboratory syllabus.

Calculation of the final grade = lecture 45% + laboratory 55%

Literatura podstawowa

  1. Yiu J.: The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors, Elsevier Science & Technology, 2011.
  2. Martin T.: The Designer's Guide to the Cortex-M Processor Family, Elsevier Science & Technology, 2016.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Kozioł (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 22:35)