SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Networked solution and cloud services - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Networked solution and cloud services
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-NSaCS-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To familiarize students with the basic techniques of network application development
 • Teach students the fundamental skills in network design and development in Java language
 • Familiarize students with cloud application development techniques

Wymagania wstępne

Principles of programming, Java programming

Zakres tematyczny

High level mechanism of access to the global network – Internet. Working with Uniform Resource Locator (URL). Network protocols. Creating Content and Protocol Handlers in Java.
Model client-server. Stream Sockets - TCP and Datagram Socket (connectionless sockets) - UDP. IP multicast addressing. Programming services for Internet. Network Time Protocol. Interactive using remote machines.
Java Mail API. Web applications. Interactive Java Applets. Java Web Start. 
Using of Java DataBase Connectivity (JDBC) to connect to the network database resources. Processing of data stored in XML documents. 
Building of web application in Web Service technologies. Teach students of using dedicated Java packages to build distributed network services. Service-Oriented Architecture (SOA) - REST architectural style (JAX-RS) and SOAP protocol (JAX-WS). Interactive use of remote machines.

Access to network data resources. Principles of building multi-tier network application.

Familiarize students with technologies and methods for building applications in cloud-based solutions.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - obtaining a positive grade in written exam. 
Laboratory - the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Calculation of the final grade: = lecture 50% + laboratory 50%.

Literatura podstawowa

 1. Harold  E.  R.,  Java  Network  Programming,  4th  Edition,  Developing  Networked  Applications. O'Reilly, 2013 
 2. W. Richard Stevens, Stephen A. Rago: Advanced Programming in the UNIX Environment, 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2013
 3. Brendan Gregg: Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, 2014
 4. Ray J. Rafaels, Cloud Computing: From Beginning to End, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015
 5. Thomas Erl, Robert Cope, Amin Naserpour: Cloud Computing Design Patterns (The Prentice Hall Service Technology Series from Thomas Erl) 1st Edition, Prentice Hall, 2015
 6. Thomas Erl, Robert Cope, Zaigham Mahmood: Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture (The Prentice Hall Service Technology Series from Thomas Erl) 1st Edition, Prentice Hall, 2013

Literatura uzupełniająca

 1. The Java Tutorial / ORACLE. 
 2. The Java EE Tutorial / ORACLE. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 12:19)