SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Implementation of business processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Implementation of business processes
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-ImplemBussProc-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Familiarize students with design techniques and capabilities of business process implementation.

Basic skills in designing and implementing business processes using one of the popular technologies.

Wymagania wstępne

Fundamentals of programming, network programming.

Zakres tematyczny

Introduction to business process design. Configuration of the design and implementation environment.

IT systems for business process implementation (BPMS).

BPMN diagrams. Designing business processes using BPMN diagrams.

Integration of business processes with IT systems. Access to data sources, SOAP and REST.

Information flows and data transformations. XML Data Transformation (XSLT) and transformation maps.

Access to business processes and their instances using access interfaces (APIs).

Running and testing of completed business processes.

Metody kształcenia

Laboratory: laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Literatura podstawowa

1) Bruce Silver. Bpmn Method and Style, 2011

2) Tom Debevoise. The MicroGuide to Process and Decision Modeling in BPMN/DMN, 2014

3) Tomas Allweyer. Bpmn 2.0

4) Jokob Freund. Real-Life BPMN: Using BPMN 2.0 to Analyze, Improve, and Automate Processes in Your Company, 2014

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Tkacz (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 11:43)