SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neural and neuro-fuzzy networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neural and neuro-fuzzy networks
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-NaN-fN-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Familiarize students with different architectures of artificial neural networks and neuro-fuzzy systems.
 • Familiarize students with the learning methods of neural networks and neuro-fuzzy systems.
 • Development of skills to use neural networks and neuro-fuzzy networks for modeling and pattern recognition.

 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Feedforward neural networks. Fundamentals of multilayer neural networks. Backpropagation algorithm for neural network learning. Issues and limitations of gradient descent learning algorithms. Adaptive learning rate. Momentum. Review of advanced learning algorithms. Sample applications of neural networks.

Recurrent neural networks. Dynamic-feedback neural networks. Locally recurrent globally feedforward networks. Learning algorithms for feedback neural networks. Hopfield neural network. Learning algorithms for Hopfield neural network. 

Self-organizing neural networks. Kohonen self-organizing feature maps. Competitive learning.  Algorithm of neural gas. Sample applications of the Kohonen network.

Deep learning. Convolutional neural network. Restricted Boltzman Machine. Deep Belief Networks. Autoencoders. Fast deep learning with GPU computations.

Neuro-fuzzy systems. Fuzzy sets and fuzzy logic. Operations on fuzzy sets. Fuzzy inference. Fuzzy rules. Mamdani and Takagi-Sugeno neuro-fuzzy systems. Gradient descent based learning algorithm for neuro-fuzzy systems.  

Metody kształcenia

Lecture, teaching laboratory classes.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the passing criterion is a sufficient mark from the final test.
Laboratory - the passing criterion are positive marks for laboratory exercises and tests.
Final mark components = lecture: 50% + teaching laboratory: 50%

Literatura podstawowa

 1. Haykin S.: Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2nd Edition), Prentice Hall, 1998..
 2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A.: Deep Learning, MIT Press, 2016.
 3. Bishop C.M., Hinton G.: Neural Networks for Pattern Recognition, Clarendon Press, Oxford, 1995.
 4. Zimmermann H-J.: Fuzzy Set Theory and Its Applications, Springer, 2006.
 5. Rutkowska D.:Neuro-Fuzzy Architectures and Hybrid Learning, Springer, 2001.
 6. Pal S.K., Mitra S.: Neuro-Fuzzy Pattern Recognition: Methods in Soft Computing, Wiley, 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Murphy K.P.: Machine Learning. A Probabilistic Perspective, MIT Press, 2013.
 2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J: The Elements of Statistical Learning, Springer, 2001.
 3. Theodoridis S.: Machine Learning. A Bayesian and Optimization Perspective. Academic Press, 2015. 
 4. Russell S., Norvig P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Kowal, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 18:09)