SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Software for measurement and control equipment - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Software for measurement and control equipment
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SforMandCE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Forming the design skills of software for local and distributed measurement systems and measurement and control systems

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Programmable Automatic Controllers (PAC). Creating software and visualization for PAC of B&R company.

Software for Data Acquisition Systems using LabView. Creating software for  measurement and control system based on NI USB -6008 acquisition system.

Software for Data Acquisition Cards. Creating software for  Lab PC-1200 DAQ  for measuring tasks.

Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI). Creating software for IEEE-488.2 controller for cooperation with HP34401 multimeter and Keysight 33210A generator.

Internet technology  in measurement systems. Application of TCPIP and UDP protocol to send data collected from the measuring instruments.

Software for embeded WWW server. 

Metody kształcenia

Laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Literatura podstawowa

  1. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programmable Automation Controllers PAC. Nakom, Poznań, 2007 (In Polish)
  2. Caristi A., J.: IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual, Academic Press, INC., San Diego, California, 1992
  3. Johnson G.W, Jennings R.: LabVIEW Graphical Programming. McGraw-Hill Professional, 2006
  4. Khalid S.F.: LabWindows/CVI Programming for Beginners. Prentice Hall PTR, 2000.
  5. Yik Y.: LabView Graphical Programming CookBook. Packt Publishing, 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Khalid S.F.: Advanced Topics in Labwindows/CVI. Prentice Hall PTR, 2001.

2. Collins K.: PLC Programming for Industrial Automation. Kindle edition, 2016. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Furmankiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-03-2018 13:48)