SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Specialization seminar - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Specialization seminar
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-SemSpec-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Realization of thesis under the supervision of the promoter.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Preparation of a diploma thesis under the supervision of a promoter. Demonstrating knowledge of the subject, mastering the scientific literature in the subject matter. Ability to use sources and to link theoretical issues to practical issues and the application of scientific methods of work.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literature is based on the subject matter of the master thesis.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 06-04-2018 11:45)