SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mobile applications - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mobile applications
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-MobApplic-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide basic knowledge about fundamentals of mobile systems structure and its emulation.

To give basic skills in mobile developer environment configuration and management.

To provide basic knowledge about mobile application design and development.

Wymagania wstępne

Principles of programming and databases.

Zakres tematyczny

Introduction to mobile application design: configuration of developer tools; using of emulator of mobile devices.

Design mobile applications for specific moblie devices (phones, tablets, glasses, watches, car systems, tv)

User interface. Design and implementation of GUI for mobile systems.

Data access. Databases for mobile applications;

Wireless Communications using Bluetooth, WiFi and GSM technology.

Localization: GPS; map support.

Access to the mobile device components and sensors: camera, gyroscope, digital compass,  accelerometer, light sensor, temperature sensor,  memory card, etc.

Services for mobile devices (SOA): SOAP, Rest and Json

Metody kształcenia

Laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises to be planned during the semester.

Literatura podstawowa

1. Imieliński T.: Mobile Computing, Kluwer, 1996.

2. Shekhar S., Chwala S.: Spatial database A Tour, Prentice Hall, 1983.

3. C. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler: Android in Practice. Manning 2012.

4. S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean: Android 3. Tworzenie aplikacji. Helion 2012.

5. N. Lecrenski, K. Watson, R. Fonseca-Ensor:Beginning Windows® Phone 7 Application Development. 2011

6. H. Lee, E. Chuvyrov: Beginning Windows Phone 7 Development. Apress 2010

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jacek Tkacz (ostatnia modyfikacja: 05-04-2018 11:53)