SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Energy Security - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Energy Security
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-ES-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Maciej Dzikuć
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 80 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

1. Dzikuć M.: Determining the environmental and economic benefits of life cycle assessment on example of the power plants in Poland, Chinese Business Review 2013, Vol. 12, no. 12, pp. 846-852.
2. Dzikuć M.: Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2013, Vol. 18, no 4, pp. 1275-1281.
3. Jakubczak R., Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wielu. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.
4. Kalicki J. H., Goldwyn D. L. (Editors), Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy, Woodrow Wilson Center Press/Johns Hopkins University Press, 2005.
5. Lorenz U., Grudziński Z.: Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2009.
6. Miłek M.: Problemy z pakietem klimatyczno-energetycznym, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2009.
7. Praca zbiorowa, Polska polityka energetyczna– wczoraj, dziś, jutro, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010.
8. Wiśniewski G. (red.): Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i eksportu, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2010.

Uwagi

Lecturer: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:22)