SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistics and Supply Chain Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistics and Supply Chain Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-LSCM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Presentation of views on the evolution and prospects of the development of logistics management on the background of the concept of integrated supply chain management.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

1. Essence and scope of logistics and supply chain management

1.1 Definition and main activities of business logistics

1.2 Trade-offs analyses

1.3 Idea of supply chain and supply chain management matrix

1.4 Supply chain performance and efficiency improvement (SCOR vs. GSCF reference models)

1.5 Japanese and European supply chains and networks

1.6 Logistics in non –conventional applications

2. Logistics strategies and decisions in enterprises

2.1 Quality of logistics customer service

2.2 Factors of facility locations and center of gravity technique

2.3 Transport and inventory management ( transport modes selection, pull and push inventory management, total inventory cost and simple EOQ formula)

2.4 Business logistics strategy formulation and implementation

Metody kształcenia

Conventional lecture, case studies, work group, project method.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Learning outcomes will be verified by three methods: regular control over assigned tasks, periodical tests and conducting an exam from the lecture.

Lecture – written exam (test). Within the given questions students should have more than 50% positive answers.

Laboratory – positive grade from the project of the logistics and supply chain management.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 135 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.     Ballu R.H.: Business logistics management, Prentice Hall, New Jersey 1999

2.     Chopra S., MeindlP.: Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation, Prentice Hall, New Jeresy 2001

3.     Christopher M.: Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, New Jersey, 2005

4.     Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia,PWE, Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca

1.     Gattorna J.: Living Supply Chains. How to Mobilize the Enterprise Around Delivering What Your Customer Want, Prentice Hall, New Jersey 2006

2.     SCOR model, http://supply-chain.org/

3.     The Essence and Scope of Supply Chain Strategy (J.Witkowski, B.Rodawski), Zeszyty Naukowe 121, “Developing of Transportation Flows in 21st Century Supply Chain”, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, pp.11-33

Uwagi

Lecturer: k.witkowski@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:30)