SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Selected Aspects of Human Resources Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Selected Aspects of Human Resources Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-SAHRM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marzena Góralczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to get students familiar with different aspects of human resources management and to shape practical skills preparing for using the knowledge in the professional work.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Lecture: The essence and significance of human resource management. External and internal environment of HRM. Personnel planning. Employee recruitment and selection. Selection methods.Training and development of employees, applied methods. Employees assessment system. International aspects of HRM.

Class: The essence and significance of human resource management. External and internal environment of HRM. Personnel planning. Employee recruitment and selection. Selection methods.Training and development of employees, applied methods. Employees assessment system. International aspects of HRM.

Metody kształcenia

Conventional lecture, group work, classic problem method, discussion, presentation

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Final test covering the contents of lectures. The student can get a total of 10 points, including: 3,0 from 6.0 points; 3,5  from 7.0 points; 4,0 from 8.0 points; 4,5  from 9.0 points and 5,0  from 9.5 points

Correctly made written works.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - -
Łącznie - -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - -
Łącznie - -

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Armstrong’s Handbook of Human Resources Management Practice, KoganPage, London 2014
  2. Dessler, G.: Human Resource Management. Pearson / Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey, 2008.
  3. S. E. Jackson, R. S. Schuler, S. Werner, Managing Human Resources, Oxford University Press 2017

Literatura uzupełniająca

1.    D. A. DeCenzo, S. P. Robbins, S. L. Verhulst Fundamentals of Human Resource Management, John Wiley and Sons Inc 2016

Uwagi

Lecturer: m.goralczyk@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:34)