SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Production Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Production Management
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-PM-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The acquisition of knowledge, competencies and skills in production management, modern methods of production management and cognition of practical tools in the production and service management.

Wymagania wstępne

Management, Logistics

Zakres tematyczny

Introduction to production and service management, Plant location and layout (Factors Influencing Plant Location/Facility Location, Location Theories, Location Models), Materials management, Production planning and control (MRP, ERP, OPT, TOC), Quality control in production management, Lean management - methods and tools, Maintenance management in production systems.

Metody kształcenia

Lectures with case studies

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A written exam after lectures.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1.     Kumar S. A., Suresh N., Production and operations management, New Age International Limited Publishers, New Delhi 2008.

2.     Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997

Literatura uzupełniająca

1.     Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.

2.     Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Uwagi

Lecturer: s.saniuk@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-04-2018 21:15)