SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logika prawnicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logika prawnicza
Kod przedmiotu 08.1-WX-AdP-LP-K-14_pNadGen984W3
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka zasad poprawnego myślenia, argumentowania, formułowania myśli, a więc umiejętności niezbędnych podczas wykonywania profesji prawnika czy pracownika administracyjnego.

Wymagania wstępne

Elementy logiki na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1.    Ogólne wiadomości o logice oraz języku jako systemie znaków.
2.    Kategorie syntaktyczne.
3.    Nazwy: pojęcie, podział, desygnaty, treść i zakres. 
4.    Stosunki między zakresami nazw. 
5.    Definicje i podział logiczny. 
6.    Zdanie w sensie logicznym. 
7.    Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej. 
8.    Wnioskowania dedukcyjne.
9.    Wypowiedzi  oceniające, opisowe i normy postępowania. 
10.    Wypowiedzi modalne. 
11.    Pytania i odpowiedzi.
12.     Przyczyny nieporozumień i umiejętność przekonywania.

Metody kształcenia

Wykład, analiza tekstów prawnych i publicystycznych, realizacja zadań z podręcznika.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena zadań rozwiązywanych na zajęciach oraz pozytywna ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

1.       Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

Literatura uzupełniająca

  1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.
  2. T. Kotarbiński, Wykłady z dziejów logiki.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)