SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka administracji
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-NA-Ć-14_pNadGenV484Y
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Wysocki
 • dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem badań nauki administracji, jej strukturą związkami z innymi naukami oraz teoretycznymi wykładniami i praktycznymi odniesieniami.

Wymagania wstępne

Znajomość organizacji państwa.

Zakres tematyczny

Forma zajęć – wykład:

 1. Pojęcie nauki o administracji. Status nauki administracji.
 2. Związek nauki administracji z innymi naukami. Rozwój nauki administracji.
 3. Koncepcje badawcze nauki o administracji. Metody i techniki badawcze.
 4. Definicja administracji publicznej. Podstawy doktrynalne ustroju administracji publicznej.
 5. Udział człowieka w wykonywaniu administracji.
 6. Prawne formy działania administracji.
 7. Podstawowe funkcje administracji publicznej.
 8. Zasady budowy administracji. Organizacja administracji publicznej.
 9. Procesy decyzyjne w administracji.
 10. Kontrola administracji publicznej.
 11. Administracja w działaniu.

Forma zajęć – ćwiczenia:

 1. Szczegółowe omawianie materiału przedstawionego na wykładzie.
 2. Sprawdzanie przygotowania studentów.

Metody kształcenia

Wykład z obudową multimedialną, ćwiczenia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady - pozytywna ocena z pracy pisemnej.

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (prac pisemnych) (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

1.  J. Boć, (red.), Administracja publiczna, praca zbiorowa, Kolonia Limited 2003 lub nowsze; tychże autorów: Nauka administracji, Kolonia Limited 2013.

2. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2004 lub nowsze.

3. Cieślak Z. (red.), Nauka administracji, Wydanie drugie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1.      J. Łukasiewicz , Zarys nauki administracji, Warszawa 2005.

2.      E. Knosala, (red.) Elementy nauki administracji, Kolonia Limited 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Robert Wysocki (ostatnia modyfikacja: 02-04-2018 10:15)