SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o państwie i polityce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o państwie i polityce
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdP-NOPIP-W-14_pNadGenDX7SO
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o państwie. Opanowanie podstawowej aparatury pojęciowej prawa i nauk o prawie a także mechanizmów działania najważniejszych instytucji prawnych. Opanowanie elementarnej wiedzy w zakresie form i etapów procesu powstawania prawa, problematyki jego ogłaszania, obowiązywania, stosowania i zasad wykładni. Umiejętność wyszukiwania źródeł prawa; interpretacji i stosowania prawa w praktyce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Teorie o pochodzeniu państwa;Podstawowe znaczenie terminów: państwo i polityka; Cechy państwa; Funkcje państwa; Typy i formy państwa; Charakterystyka aparatu państwowego; Partie polityczne i grupy nacisku w mechaniźmie funkcjonowania państwa; Stosunki władzy i podporządkowania; Cele i metody działalności politycznej; Systemy polityczne; Instytucjonalne struktury i zasady państw demokratycznych; Oprogramowanie systemów politycznych; Przeobrażenia systemów politycznych.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją mulitmedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pisemne kolokwium.

Literatura podstawowa

1. M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007.

2. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

3. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

2. J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.

3. J. Dubel, A. Korybski, Z. Makwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.

4. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulik, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002.

5. G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)