SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o państwie i polityce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o państwie i polityce
Kod przedmiotu 14.1-WX-AdP-NOPIP-W-14_pNadGenDX7SO
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Bernadetta Nitschke -Szram, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o państwie. Opanowanie podstawowej aparatury pojęciowej prawa i nauk o prawie a także mechanizmów działania najważniejszych instytucji prawnych. Opanowanie elementarnej wiedzy w zakresie form i etapów procesu powstawania prawa, problematyki jego ogłaszania, obowiązywania, stosowania i zasad wykładni. Umiejętność wyszukiwania źródeł prawa; interpretacji i stosowania prawa w praktyce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Teorie o pochodzeniu państwa;Podstawowe znaczenie terminów: państwo i polityka; Cechy państwa; Funkcje państwa; Typy i formy państwa; Charakterystyka aparatu państwowego; Partie polityczne i grupy nacisku w mechaniźmie funkcjonowania państwa; Stosunki władzy i podporządkowania; Cele i metody działalności politycznej; Systemy polityczne; Instytucjonalne struktury i zasady państw demokratycznych; Oprogramowanie systemów politycznych; Przeobrażenia systemów politycznych.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją mulitmedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pisemne kolokwium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 28
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 22
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. M. Gulczyński, Nauka o polityce, Warszawa 2007.

2. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006.

3. Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K. A. Wojtaszczyka, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.

2. J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.

3. J. Dubel, A. Korybski, Z. Makwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.

4. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, pod red. B. Szmulik, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2002.

5. G. L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)