SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie w administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie w administracji
Kod przedmiotu 04.9-WX-AdP-OIZWA-Ć-14_pNadGenU2VFE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Wysocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą organizacji i zarządzania we współczesnych instytucjach publicznych w kontekście dorobku nauki organizacji i zarządzania.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady:

 • Organizacja i zarządzanie jako dyscyplina naukowa.
 • Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu.
 • Prakseologiczna interpretacja zjawisk organizacyjnych.
 • Organizacja, instytucja, zarządzanie.
 • Jednostka w organizacji, władza organizacyjna.
 • Planowanie i kontrolowanie w organizacji, projektowanie i modelowanie organizacji.
 • Współczesne uwarunkowania i problemy funkcjonowania administracji publicznej.

Ćwiczenia:

 • Wprowadzenie: wyjaśnienie pojęć zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie; omówienie funkcji zarządzania; proces zarządzania; poznanie kategorii i podstawowych ról oraz umiejętności menedżerów.
 • Organizacja i otoczenie organizacji: składniki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego organizacji, modele organizacji, relacje organizacja-otocznie vs. otocznie-organizacja.
 • Planowanie: planowanie i podejmowanie decyzji; cele; proces podejmowania decyzji, aspekty i sposoby podejmowania decyzji.
 • Organizowanie: wymiary organizacji, stanowisko pracy, struktura i formy struktur organizacyjnych, cykl życia organizacji; organizacja w ujęciu procesowym.
 • Przewodzenie: przywództwo, motywowanie, komunikowanie się, konflikty w organizacji.
 • Kontrola: istota kontroli w organizacji, rodzaje kontroli, „kontrola zarządcza”.

Metody kształcenia

Wykład:

W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.

Ćwiczenia:

W ramach ćwiczeń stosowane będą następujące metody: analiza studium przypadku; praca w zespołach zadaniowych (projekt); dyskusja na temat przebiegu planowania i wykonania zadania; omówienie i ocena rezultatów pracy zespołu zadaniowego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu obejmującego zakres tematyczny wykładu.

 

Zaliczenie ćwiczeń:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z treści i zadań realizowanych w ramach ćwiczeń:

 • wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń pojęć, modeli, metod, technik i narzędzi zarządzania (30 punktów);
 • przedstawienie wyników zrealizowanego zadania (30 punktów);
 • uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik zarządzania w zadaniu (20 punktów);
 • porównanie wyniku z wynikami innych zespołów oraz wskazanie mocnych i słabych stron przyjętego rozwiązania (20 punktów).

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładów i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Literatura każdorazowo ustalana przez wykładowcę.

1. Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.

2. Kożuch B. Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.

3. Pakuła, A., Supernat, J., Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, 2005.

Literatura uzupełniająca

1. Czaputowicz J. (red.), Administracja publiczna w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2008.

2. Hausner J. Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008.

3. Koźmiński A., Jemielnik D., Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

4. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.

5. Zimniewicz, K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)