SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii
Kod przedmiotu 14.3-WX-AdP-PE-W-14_pNadGen6MJ6B
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Robert Wysocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania rynku oraz jego uczestników w kontekście wybranych zagadnień ekonomii sektora publicznego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do ekonomii

 • istota ekonomii
 • narzędzia wykorzystywane w ekonomii

2. Podstawowe zagadnienie mikroekonomii

 • rynek
 • konsument
 • producent
 • praca, kapitał, ziemia
 • formy rynku
 • ryzyko

3. Podstawowe zagadnienia makroekonomii

 • pomiar dochodu narodowego
 • wydatki a wielkość produkcji w gospodarce
 • rynek pieniądza
 • rynek pracy
 • zmienność wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej
 • inflacja
 • gospodarka otwarta
 • wzrost gospodarczy

4. Wybrane zagadnienia ekonomii sektora publicznego

 • sektor publiczny w gospodarce mieszanej
 • rola państwa w gospodarce
 • myślenie w kategoriach ekonomii sektora publicznego
 • efektywność rynku
 • zawodność rynku i rola państwa
 • efektywność a sprawiedliwość
 • dobra publiczne i dobra prywatne i ich pochodzenie
 • wybór publiczny
 • zarys polityki fiskalnej i wydatków publicznych

Metody kształcenia

W ramach wykładów stosowane będą następujące metody: wykład konwencjonalny prowadzony przy wykorzystaniu materiałów źródłowych oraz prezentacji zawierającej modele, schematy, wykresy, tabele, definicje uzupełnione o przykłady praktyczne i źródła tzw. przypisy; dyskusja na zadany temat.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60 punktów na 100 z testu obejmującego zakres tematyczny wykładu.

Literatura podstawowa

1. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

2. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.

3. Ossowski J. Cz., Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i zadania, Wydawnictwo WSFiR, Sopot 2004.

Literatura uzupełniająca

1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

3. Caban, W., (red.) Ekonomia: podręcznik dla studiów licencjackich, Łódź 1998.

4. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.

5. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)