SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawoznawstwa
Kod przedmiotu 10.0-WX-AdP-PP-Ć-14_pNadGenUCL4K
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Markiewicz-Stanny
 • dr Maciej Kłodawski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma wprowadzić studenta w podstawową siatkę pojęciową prawa i prawoznawstwa, zapoznając go z podstawowymi kategoriami języka prawnego i prawniczego. Celem zajęć z tego przedmiotu jest wyposażenie studenta w aparaturę pojęciową, która umożliwi mu rozumienie wykładów z innych przedmiotów prawniczych, a także nabycie przez niego umiejętności wykorzystania aparatu pojęciowego z zakresu prawa do wyjaśnienia zjawisk i procesów społecznych w instytucjach państwowych. Przedmiot ma wyposażyć studenta w wiedzę na temat państwa prawnego, systemu prawnego i jego wewnętrznej struktury, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia podziału na prawo publiczne i prywatne. Student ma otrzymać wiedzę na temat stosowania prawa oraz metod jego wykładni i nabyć w stopniu podstawowym umiejętność analizy tekstu regulacji prawnych w stosunkach obywatel-państwo, a także korzystania z przepisów prawnych w życiu społecznym i gospodarczym.

Wymagania wstępne

Student powinien mieć wiedzę na poziomie wykształcenia szkoły średniej 

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie państwa, jego elementy.
 2. Teorie powstania państwa ze szczególnym uwzględnieniem teorii umowy społecznej.
 3. Pojęcie suwerenności, pojęcie narodu jako suwerena i formy realizacji suwerenności we współczesnym państwie.
 4. Pojęcie państwa prawnego i jego elementy.
 5. Formy państwa, jedność i podział władzy państwowej.
 6. Terytorialna organizacja państwa.
 7. Pojęcie i klasyfikacja organów państwowych.
 8. Podstawowe pojęcia dotyczące statusu jednostki w państwie, niepaństwowe formy organizowania się ludzi i ich relacje z państwem.
 9. Pojęcie prawa i systemu prawnego, ich klasyfikacje.
 10. Wewnętrzna struktura systemu prawnego.
 11. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa, ich charakterystyka.
 12. Pojęcie mocy prawnej i obowiązującej.
 13. Pojęcie i elementy normy prawnej.
 14. Pojęcie i rodzaje przepisów prawnych.
 15. Kolizje norm i luki w prawie oraz sposoby ich rozwiązywania.
 16. Pojęcie faktu prawnego i jego rodzaje.
 17. Pojęcie stosunku prawnego – jego elementy i rodzaje.
 18. Wykładnia prawa – jej rodzaje i metody oraz wnioskowania prawnicze.
 19. Stosowanie i przestrzeganie prawa. Typy i etapy stosowania prawa.

Metody kształcenia

Wykład : wykład konwencjonalny / tradycyjny.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa praca z tekstem (w szczególności praca z tekstami aktów normatywnych i opisami stanów faktycznych), praca w grupach (z wykorzystaniem metody przypadków), dyskusja, omawianie referatów przygotowanych przez studentów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na kolokwiach (80%) oraz aktywność na zajęciach, w tym oceniane referaty studenckie (20%). Kolokwia w formie pisemnego testu obejmującego pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte lub uzupełnienia.

Wykład – egzamin w formie pisemnego testu obejmującego pytania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. 

Literatura podstawowa

 1. T. Chauvin, Stawecki, T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H.Beck, Warszawa 2014.
 2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Dom Organizatora, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2005.
 2. Dybowski M., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, Ars Boni et Aequi, Poznań 2007.
 3. Jabłońska - Bonca J., Wstęp do nauk prawnych, Ars Boni et Aequi, 2007.
 4. Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk St., Pulka Z. Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)